Terminološko svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj. Terminološke odgovore pripravljajo sodelavci Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (in so objavljeni tudi na spletišču Terminologišče), ki pri delu upoštevajo osnovna terminološka načela.
Vprašanje poslano: 07. 02. 2024
Opis terminološkega problema:

S katerim terminom bi lahko poimenovali pojem, ki ga v angleščini označuje rewetting? Gre za ponovno namočenje mokrišč z zvišanjem nivoja vode. Pojem v slovenščini lahko poimenujemo opisno, npr. ponovna vzpostavitev visokega nivoja talne vode, ali s poimenovanji, kot sta namočenje mokrišč in ovodnjavanje. S predlogom, da bi pojem označili z izrazom mokrenje se ne strinjamo, saj se nam ne zdi ustrezen. Pomeni namreč uriniranje. Kateri termin predlagate vi?

Odgovor:

Strinjamo se z vami, da za obravnavani pojem mokrenje ni ustrezna poimenovalna rešitev. SSKJ2 v 1. pomenu besedo pojasnjuje tako, kot ste navedli, torej 'opravljati malo potrebo'. Naj omenimo, da slovar pri tej iztočnici beleži še dva pomena (2. pomen 'na svojem površju delati kapljice' in 3. pomen 'deževati, rositi'), ki prav tako ne ustrezata pojmu, po katerem sprašujete.

Poimenovanje ovodnjavanje je najverjetneje nastalo kot nasprotje odvodnjavanja; glagol odvodnjavati ima v SSKJ2 pomen 'odvajati vodo s površine ali globine'. Ovodnjavanje bi bilo torej dovajanje vode. Se nam pa pri tem predlogu zdi, da ni najbolj jasen, kar termin mora biti, če naj bi omogočal učinkovito strokovno komunikacijo.  

Prav tako je za termin pomembna gospodarnost, kar pomeni, da imajo krajša poimenovanja prednost pred daljšimi. Dolga opisna poimenovanja, kot je denimo ponovna vzpostavitev visokega nivoja talne vode, ki je pravzaprav že kar definicija, so namreč močno podvržena besedilni variantnosti, to pa je za terminologijo nezaželeno. Pri tem naj dodamo še to, da enobesedni angleški termin ne pogojuje enobesednosti termina v slovenščini. Pri iskanju ustreznega poimenovanja ne gre za enostavno prevajanje sestavin tujejezičnega termina, temveč se išče ustreznik, ki v slovenščini najbolj optimalno označi pojem.

Prevod angleške razlage iztočnice rewetting v slovarju Merriam-Webster se v slovenskem prevodu glasi 'ponovno narediti (nekaj) mokro ali vlažno'. Pri iskanju ustreznega slovenskega poimenovanja je treba upoštevati tudi predpono re-, ki po SSKJ2 označuje 'ponovne uresničitve dejanja' in se v slovenščini ohranja v prevzetih besedah, npr. besedi reintegrirati, ki ima pomen 'ponovno integrirati, ponovno združiti'. Ta vsebinska lastnost pojma mora biti na izrazni ravni razvidna. V slovenščini jo primerno označi pridevnik ponoven.

Za jedro termina smo najprej pomislili na glagolnik namočenje. Glagol namočiti je v 2. pomenu 'narediti kaj mokro, navadno z vodo' (SSKJ2). Druga možnost je bila omočenje, saj je glagol omočiti v 2. pomenu sinonimen glagolu namočiti, podiztočnica omočen pa vključuje tudi zgled omočena tla. Tretja možnost, o kateri smo razmišljali, je bilo zamočvirjenje.

Posvetovali smo se s strokovnjakinjo s področja geografije, ki nam je pojasnila, da je močvirje vrsta mokrišča, razlika med obema pa je, da je pri mokrišču voda prisotna, pri močvirju pa prevladuje. Poudarila je, da gre pri pojmu, ki ga v angleščini poimenuje rewetting, za ponovno vzpostavitev naravne vodne bilance v tleh nekega zemeljskega ekosistema in ne za prevlado vode, zato je kot najustreznejši termin svetovala ponovno vlaženje.

Termin ponovno vlaženje ima optimalno strukturo; levi prilastek in jedro, pa tudi vsebinsko ustreza pojmu. SSKJ2 pridevnik vlažen v 1. pomenu razlaga kot 'ki je (delno) pokrit z manjšo količino tekočine, zlasti vode', razlaga podpomena pa je 'ki je prepojen z manjšo količino tekočine, zlasti vode'. Pri obravnavanem pojmu gre za manjšo količino vode (voda ne prevladuje nad zemeljskim ekosistemom), zato menimo, da je samostalnik vlaženje ustrezno jedro termina. Pridevnik ponoven pa ustreza predponi angleškega termina re-, ki označuje vnovično vzpostavitev tega stanja.

Za pojem, ki ga v angleščini označuje termin rewetting, svetujemo slovenski termin ponovno vlaženje.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer