Terminološko svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj. Terminološke odgovore pripravljajo sodelavci Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (in so objavljeni tudi na spletišču Terminologišče), ki pri delu upoštevajo osnovna terminološka načela.
Vprašanje poslano: 02. 02. 2024
Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin leaky mutation, ki na področju genetike označuje tip mutacije, pri kateri se funkcija v fenotipu ne izgubi povsem. Razmišljam o ustreznikih prepuščajoča mutacija, prepustna mutacija ali puščajoča mutacija. Kateri ustreznik bi bil po vašem mnenju najustreznejši?

Odgovor:

V nam dostopnih slovarjih in drugih virih nismo našli slovenskega ustreznika za termin leaky mutation. Ker predvidevamo, da pojem v slovenščini še ni poimenovan, je zanj treba poiskati poimenovanje, ki ga bo ustrezno označevalo. V takšnih primerih je ena od možnosti tudi metaforično poimenovanje, kakršen je tudi angleški termin.

S stališča vsebine pojma je po našem mnenju najustreznejša sestavina puščajoč, ki ima v podstavi glagol puščati, ki je v SSKJ2 v 11. pomenu razložen kot 'nezaželeno biti tak, da lahko prehaja skozi kaka snov'. Sestavini prepusten in prepuščajoč sta po našem mnenju manj ustrezni, ker ne nakazujeta na uhajanje oz. nezaželeno prehajanje iz/skozi. Pridevnik prepusten je namreč v SSKJ2 v prvem pomenu razložen kot 'ki prepušča, zlasti tekočino'. Pridevnik prepuščajoč pa ima v podstavi glagol prepuščati, ki je v prvem pomenu razložen kot 'biti sposoben omogočiti prehod, zlasti tekočinam'. Ker gre tudi pri obravnavanem pojmu za nekakšno uhajanje funkcij v fenotip, je po našem mnenju ustreznejša sestavina termina pridevnik puščajoč, ki omogoča vzpostavitev ustrezne asociativne povezave (kot npr. puščajoča cev), ki je osnova za metaforični pomenski prenos.

Za angleški termin leaky mutation s področja genetike vam torej svetujemo ustreznik puščajoča mutacija.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer