Terminološko svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj. Terminološke odgovore pripravljajo sodelavci Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (in so objavljeni tudi na spletišču Terminologišče), ki pri delu upoštevajo osnovna terminološka načela.
Vprašanje poslano: 02. 11. 2023
Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin public value, ki na področju upravne znanosti označuje splošne koristi, ki naj bi bile enako dostopne za vse posameznike v družbi. Ali bi bil bolj primeren ustreznik javna vrednost ali javna vrednota?

Odgovor:

Termin public value označuje pojem, ki je po našem mnenju povezan s pojmoma, ki ju označujeta termina javni interes in javna korist. V Pravnem terminološkem slovarju (2018) je javni interes definiran kot 'splošen interes širše skupnosti, ki ima prednost pred pravicami posameznika in ga je oblastni organ v pravnih postopkih, zlasti upravnih postopkih, dolžen upoštevati in zaščiti' in javna korist kot 'korist širše družbene skupnosti, ki ima prednost pred koristjo posameznika in se kot takšna upošteva v pravnih postopkih, npr. pri razlastitvi'. Na osnovi navedenih definicij torej sklepamo, da gre za povezane, a vendarle različne pojme. Zato je tudi ustrezno, da jih označujejo različni termini, saj bi sicer lahko prihajalo do nejasnosti v komunikaciji.

V vprašanju kot možna ustreznika navajate zvezi javna vrednost in javna vrednota. Tudi sami smo v strokovnih besedilih našli primere, ko se kot ustreznik za angleški termin public value pojavlja zveza javna vrednota (prim. povzetek projekta Razvoj konceptualnega okvira k uporabniku usmerjenega pametnega javnega upravljanja), prav tako se pojavlja tudi javna vrednost (prim. članek A. Pegan Soustvarjanje v javnem sektorju v reviji Management 17/2, 2022, str. 67–70, npr. str. 67).Vprašanje je torej, ali je ustreznejše jedro zveze vrednost ali vrednota. O razmerju med tema samostalnikoma smo v Terminološki svetovalnici že pisali v odgovoru Vrednotni cilj. Samostalnik vrednost je v 1. pomenu v SSKJ2 razložen kot 'značilnost česa a) glede na količino denarja, ki se dobi zanj ali b) glede na kako količino, mero sploh', samostalnik vrednota pa je razložen kot 'čemur priznava kdo veliko načelno vrednost in mu zato daje prednost'. Glede na vsebino pojma je po našem mnenju ustreznejše jedro besedne zveze vrednota, saj gre za pojav oz. dobrino s pomembnimi lastnostmi in posebnim pomenom za vsakogar, medtem ko je vrednost lastnost, ki se jo pripisuje pojavom in je vezana zlasti na količino, mero.

Za angleški termin public value vam torej svetujemo ustreznik javna vrednota, ki ustrezno označuje obravnavani pojem in je tudi jezikovnosistemsko ustrezen.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer