Terminološko svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj. Terminološke odgovore pripravljajo sodelavci Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (in so objavljeni tudi na spletišču Terminologišče), ki pri delu upoštevajo osnovna terminološka načela.
Vprašanje poslano: 07. 11. 2023
Opis terminološkega problema:

Naletela sem na izraz hipotekarna kreditna pogodba, ki je verjetno preveden angleški termin mortgage credit agreement, ki označuje pogodbo, ki zavezuje banko, da izplača uporabniku določen denarni znesek, ta pa se zaveže vrniti znesek in obresti, kar tudi zavaruje s hipoteko. Hipotekarna kreditna pogodba se pojavi tudi npr. v Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-1). Moj pomislek je, ali je ta zveza sploh pravilna, saj po mojem razumevanju pomeni, da gre za kreditno pogodbo, ki je hipotekarna. Menim, da je to jedro problema. Precej boljša rešitev se mi zdi pogodba o hipotekarnem kreditu, saj poimenuje bistvo: hipotekaren je kredit (ne pogodba). Kaj pa vi menite? Kateri izraz je (bolj) pravilen?

Odgovor:

Termin hipotekarna kreditna pogodba res najdemo v Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-1), kjer je v 2. členu razložena potrošniška hipotekarna kreditna pogodba kot 'pogodba, s katero dajalec kredita potrošniku da ali obljubi, da mu bo dal kredit, katerega vračilo je zavarovano s hipoteko ali zemljiškim dolgom na nepremičnini'. V veljavnem Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-2) pa je pojem spremenjen oziroma dopolnjen, in sicer z namenom zaščite potrošnika kot šibkejše pogodbene stranke. Krediti za nakup stanovanjske nepremičnine so praviloma povezani z visokimi zneski kredita, kar povečuje tveganja za potrošnika. Potrošniško hipotekarno kreditno pogodbo je zato nadomestila potrošniška kreditna pogodba, ki označuje kreditno pogodbo za stanovanjsko nepremičnino, ki ni nujno zavarovana s hipoteko ali s stvarno pravico na stanovanjski nepremičnini, ampak katere namen je pridobiti ali obdržati lastninsko pravico na zemljišču ali na obstoječi ali načrtovani zgradbi. To pa seveda ne pomeni, da potrošniška hipotekarna kreditna pogodba ni ustrezen termin. Označuje kreditno pogodbo, zavarovano s hipoteko.  

Pogodba o hipotekarnem kreditu se uporablja v Zakonu o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-2), kjer je opisana v 17. členu. Termin najdemo tudi v več sodbah Sodišča Evropskih skupnosti, ki so prevedene v slovenščino.

V Korpusu znanstvenih besedil OSS, najdemo 51 zadetkov za hipotekarno kreditno pogodbo, npr. v doktorskem delu M. Zgage Meje avtonomije strank v kreditni pogodbi (2020, str. 379). Pogodba o hipotekarnem kreditu pa se pojavi 50-krat, npr. v doktorski disertaciji I. Merc Izterjava obveznosti na podlagi pomanjkljivo določenega izvršilnega naslova (2020, str. 168), kar pomeni, da je njuna raba v stroki enako ustaljena, je pa povezana z rabo v konkretnem zakonu, ki opredeljuje izbrano pogodbo. Termina smo preverili tudi pri strokovnjaku na Pravni fakulteti UL, ki nam je potrdil, da gre za sinonima, torej obe poimenovanji označujeta isti pojem.

Poimenovanje hipotekarna kreditna pogodba vsebuje zvezo z levim prilastkom, ki natančneje določa vrsto kreditne pogodbe in ustreza terminološkemu načelu gospodarnosti, po katerem izberemo najkrajše poimenovanje, ki še natančno poimenuje pojem.

Hipotekarna kreditna pogodba je v stroki ustaljeno poimenovanje, zato vam svetujemo, da ga uporabljate.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer