Terminološko svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj. Terminološke odgovore pripravljajo sodelavci Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (in so objavljeni tudi na spletišču Terminologišče), ki pri delu upoštevajo osnovna terminološka načela.
Vprašanje poslano: 09. 03. 2023
Opis terminološkega problema:

Zanima me, ali obstaja povedno slovensko poimenovanje za angleški termin exoskeleton. Gre za delovni pripomoček za ročno premeščanje bremen, ki se šele začenja uvajati tudi pri nas. Gre za pripomoček, ki ga delavec nosi na sebi, in mu omogoča, da dvigne precej večje breme, še posebej, če je dodan motorni pogon. Angleški izraz skeleton pomeni okostje oziroma skelet. Exoskeleton je razvit pri žuželkah in nekaterih drugih živalih, ki so razvile oporni sistem telesa na zunanji strani. Za želvo npr. pravimo, da ima oklep.

Odgovor:

Angleški termin exoskeleton označuje pojem iz robotike, ki ima v slovenščini že ustaljeno poimenovanje eksoskelet. Najdemo ga recimo v Terminološkem slovarju avtomatike 2, kjer ima definicijo 'robotski mehanizem z rotacijskimi sklepi, ki ga pritrdimo na človekovo okončino'.

Eksoskelet je termin tudi na področju botanike, gl. npr. Botanični terminološki slovar, kjer označuje pojem s področja algologije 'trdna struktura izven plazmaleme, ki daje oporo celicam, značilna zlasti za izvorne skupine alg /Algae/ in protiste (Protista), npr. pelikula pri evgleni (Euglena)', in na področju čebelarstva, pri čemer ga Čebelarski terminološki slovar usmerja na hitinski oklep, ki ima definicijo 'površina žuželčjega, tudi čebeljega telesa iz hitina, na katerega so z notranje strani pritrjene mišice in čebeli daje obliko, preprečuje izsušitev, lat. cuticula'. Na področje robotike je termin eksoskelet verjetno prišel z metaforičnim prenosom prav iz živalskega sveta (podobnost z eksoskeletom, ki ga imajo npr. žuželke), kar je sicer pogost način poimenovanja novih pojmov. S podobnim metaforičnim prenosom je v robotiko prišla tudi robotska roka (podobnost s človeško roko) – v Terminološkem slovarju avtomatike 2 je v 1. pomenu definirana kot 'običajno programirljivi robotski manipulator, ki posnema funkcije človeške roke in je pogosto del kompleksnejšega robota'. Poznamo tudi robotsko kačo, robotsko ribo, robotski insekt itd.

Vrnimo se k eksoskeletu. Termin v slovenščini obstaja že nekaj časa in lahko rečemo, da se je že ustalil na različnih področjih, npr. na področju rehabilitacije (gl. npr. članek M. Tomca in Z. Matjačića Pregled pristopov k robotski rehabilitaciji hoje v Elektrotehniškem vestniku 88/3, str. 105–112, 2021, npr. str. 106) ali kot pomoč delavcem v industriji (gl. npr. magistrsko delo J. Mihelčič Testiranje uporabnosti eksoskeleta v tovarni, 2020). Čeprav so se že pojavili poskusi njegove podomačitve, npr. zunanji skelet, zaradi ustaljenosti ne svetujemo spreminjanja termina.

Predlagamo vam torej, da za angleški termin exoskeleton uporabljate slovenski termin eksoskelet.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer