Terminološko svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj. Terminološke odgovore pripravljajo sodelavci Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (in so objavljeni tudi na spletišču Terminologišče), ki pri delu upoštevajo osnovna terminološka načela.
Vprašanje poslano: 08. 03. 2023
Opis terminološkega problema:

V nacionalnem tehničnem odboru za standarde prevajamo naslov standarda Blockchain and distributed ledger technologiesVocabulary. Blockchain označuje tehnologijo za elektronsko beleženje transakcij na varen način z uporabo digitalnega podpisa in kontrolne vsote. Ker je blockchain nova beseda, ki v Sloveniji še nima uveljavljenega prevoda, smo pred dilemo, ali lahko v naslovu prevoda ohranimo besedo blockchain. Tako bi bil naslov standarda Blockchain in tehnologija razpršene evidence ali Blockchain in tehnologija porazdeljene knjige. Prosim za vaše mnenje.

Odgovor:

Naslov standarda, ki ga navajate, vsebuje dva angleška termina. Prvi je blockchain, drugi pa distributed ledger technologies. Na portalu Fran je blockchain iztočnica v Sprotnem slovarju slovenskega jezika, ki navaja sinonim veriženje podatkovnih blokov. Pri tem se je treba zavedati, da Sprotni slovar nima predpisovalne vloge, ampak vključuje tiste besede, ki se v zadnjih nekaj letih dovolj pogosto pojavljajo v referenčnih korpusih splošnega jezika ali jih predlagajo jezikovni uporabniki. V konkretnem primeru je razmerje med citatno obliko blockchain in veriženjem podatkovnih blokov v korpusu Gigafida 2.0 10 : 1.

Citatna poimenovanja so sicer v slovenski terminologiji prisotna, vendar menimo, da pri terminu blockchain ni potrebe po citatnem zapisu, ker že obstajajo slovenska poimenovanja. Termin blockchain je v Islovarju naveden kot angleški ustreznik za verigo blokov z definicijo 'nezaključeni seznam blokov, med seboj trajno povezanih s kriptografskimi tehnikami' in tudi za veriženje blokov z definicijo 'tehnologija za elektronsko beleženje transakcij na varen način, z uporabo digitalnega podpisa in kontrolne vsote'. Oba slovenska termina sta označena z oznako urejeno, kar pomeni, da je skupina strokovnjakov, ki sodeluje v projektu Islovar, obe poimenovanji potrdila kot primerni.

V terminološki zbirki IATE za angleški termin blockchain najdemo tudi poimenovanje blokovna veriga, ki pa je v primerjavi z verigo blokov in veriženjem blokov v strokovnih besedilih redko rabljena. V IATE najdemo tudi poimenovanje veriga podatkovnih blokov. V slovarju spletnega oglaševanja iProm terminu blockchain ustrezata dve slovenski poimenovanji, in sicer tehnologija veriženja blokov in veriga podatkovnih blokov.

Termin blok, ki ustreza angleškemu terminu block, je v slovenščini uveljavljen in je v Islovarju definiran kot 'niz podatkov, ki se skupaj shranjujejo ali prenašajo'. Ker je blok ustaljen termin in definiran kot niz podatkov, sestavina podatkovnih v terminu veriga podatkovnih blokov ni potrebna.

Med slovenskimi poimenovanji se v strokovnih virih pojavljajo tudi blokveriga, npr. v diplomskem delu M. V. Vovka Virtualne galerije in tehnologija NFT (2023, npr. str. 13) in tehnologija veriženja blokov, npr. v magistrskem delu T. Šeferja Janca Analiza možnosti uporabe tehnologije veriženja blokov v dejavnosti transporta (2021).

Ker je že sam termin blockchain definiran kot tehnologija, ki omogoča elektronsko beleženje transakcij, menimo, da ni potrebe, da je tehnologija sestavina termina, čeprav se v strokovnih besedilih pojavlja tudi tehnologija veriženja blokov.

Termin veriženje blokov je na področju računalništva relativno ustaljen, najdemo ga npr. v magistrskem delu K. Kovač Notranje revidiranje leta 2031, (2018) v članku M. Huša v reviji Monitor Veriženje blokov in razpršene evidence (oktober 2017).

V vprašanju ste omenili tudi angleški termin distributed ledger technology. Zanj je že uveljavljen slovenski termin tehnologija razpršene evidence, ki ga navajata tudi slovar spletnega oglaševanja iProm in Islovar, kjer ima definicijo 'tehnologija, ki podpira razpršeno evidentiranje šifriranih podatkov'. Zato vam svetujemo, da ga uporabite.

Svetujemo vam torej, da za angleški termin blockchain uporabite slovensko poimenovanje veriženje blokov, za distributed ledger technology pa tehnologija razpršene evidence.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer