Terminološko svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj. Terminološke odgovore pripravljajo sodelavci Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (in so objavljeni tudi na spletišču Terminologišče), ki pri delu upoštevajo osnovna terminološka načela.
Vprašanje poslano: 21. 02. 2023
Opis terminološkega problema:

Nekoč je bil nogomet v domeni moških in se je verjetno zato za skupino igralcev, ki igrajo skupaj proti nasprotniku, uveljavil termin moštvo. Iz tega termina se je oblikovalo več večbesednih terminov s sestavino moštven, npr. moštvena taktika. V zadnjih letih je v vzponu tudi ženski nogomet in pri pripravi dokumentov, ki bodo veljali tako za moški kot za ženski nogomet, se sprašujemo, ali sta termina moštvo in moštvena taktika še primerna ali bi morda bilo bolje uporabiti termina ekipa in ekipna taktika. Tudi v drugih športih se vsaj v novinarskih besedilih večinoma pojavlja termin ekipa in zveze s pridevnikom ekipni.

Odgovor:

Termin moštvo je v Športnem terminološkem slovarju Silva Kristana (Fakulteta za šport, 2012) definiran kot 'skupina športnikov, ki skupaj nastopa ali tekmuje na isti strani in si prizadeva za isti dosežek; navadno v športnih igrah, lahko pa tudi v drugih zvrsteh, v katerih se tekmuje za skupen, ekipni dosežek, npr. atletsko moštvo, ki tekmuje za ekipno razvrstitev'. Torej gre za skupino športnikov, ki glede na spol ni določena. Lahko jo torej sestavljajo samo moški, samo ženske ali pa gre za mešano skupino. Na osnovi tega lahko sklenemo, da je termin moštvo ustrezen tudi za področje ženskega nogometa. Podobno lahko ugotovimo tudi za termin moštvena taktika, ki ga sicer omenjeni slovar ne navaja, najdemo ga pa v več drugih strokovnih virih s področja nogometa, npr. v diplomskem delu M. Jug Poznavanje pravil nogometne igre v povezavi s taktiko moštva, 2016, str. 20.

Sklepamo, da vas je zmotilo dejstvo, da je termin moštvo tvorjen iz besede mož. Pri tem je potrebno poudariti, da pomen besedotvornega predhodnika ni nujno povezan z vsebino pojma, ki ga označuje novi termin. Če pa je termin kljub temu za večji del stroke problematičen in če je na voljo več sinonimov, se lahko izbere tistega, ki se strokovnjakom zdi najustreznejši. Pri izbiri prednostnega termina je pomembna tudi ustaljenost, ki v tem primeru govori v prid termina ekipa, ki je vsaj v nam dostopnih virih pogostejši kot termin moštvo

Termin moštvo je torej ustrezen tudi za področje ženskega nogometa. Ker pa se tudi pri drugih športih pogosteje uporablja termin ekipa, se lahko tudi na področju nogometa odločite za uveljavitev termina ekipa in večbesednih terminov s sestavino ekipni, npr. ekipna taktika.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer