Terminološko svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj. Terminološke odgovore pripravljajo sodelavci Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (in so objavljeni tudi na spletišču Terminologišče), ki pri delu upoštevajo osnovna terminološka načela.
Vprašanje poslano: 24. 02. 2023
Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin osseous material, ki označuje nefosilizirana okostja ljudi in živali, zobe, slonovino, roževino in druge trdne ostanke živali. Prosim za vaše mnenje o primernem slovenskem terminu.

Odgovor:

Termin osseous material se uporablja na področju arheologije in paleontologije kot skupno poimenovanje za človeške in živalske trdne ostanke.

V slovenščini pridevniku osseous ustrezata tako pridevnik kosten kot tudi koščen. V Veterinarskem terminološkem slovarju je pri obeh iztočnicah naveden sinonim osseus. Oba pridevnika sta sicer v SSKJ2 razložena 'nanašajoč se na kost', vendar se v jeziku lahko obseg pojma razširi na trdne ostanke živih bitij, kot se je to zgodilo pri pojmu, po katerem sprašujete. Za angleški termin material je v slovenščini povsem uveljavljeno poimenovanje gradivo.

Termin in njegovo rabo v slovenščini smo preverili tudi na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU, kjer so nam potrdili, da se v slovenščini uporablja kostno gradivo. Termin je pogost in že veliko let uveljavljen v znanstveni literaturi, npr. v članku M. Štefančič Antropološka analiza staroslovanskega grobišča Dlesc pri Bodeščah (Arheološki vestnik 43, 1992, str. 191–203), v magistrskem delu M. Kovač (2013) Vloga in pomen arheozoološke analize na primeru arheoloških najdišč koprskega srednjeveškega mestnega jedra (npr. str. 19), kjer se pojavi tudi sinonim osteološko gradivo, v končnem poročilu o rezultatih raziskav A. Gasparija Arheološka raziskava srednjeveškega gradu na hribu Jeterbenk (774 m) pri Topolu nad Medvodami (parc. št. 249, k. o. 1980 - Topol) (2022, str. 49).

Zaradi potrditve strokovnjakov in uveljavljenosti v strokovni literaturi vam svetujemo, da za angleški termin osseous material uporabljate slovenski termin kostno gradivo.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer