O slovarju

Davčni terminološki slovar


Davčni terminološki slovar je prvi slovenski terminološki slovar z definicijami s področja davkov. Slovarsko besedilo je nastajalo med letoma 2018 in 2022 v Terminološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. 

Termini so pojasnjeni s terminološkimi definicijami, ki predstavljajo pojmovni sistem slovenske davčne ureditve. Slovarski sestavki označujejo poimenovanja, za katere so avtorji slovarji ocenili, da so primerna za sporazumevanje v strokovnih besedilih. Slovar vsebuje tudi angleške in hrvaške ustreznike. 

Slovar temelji na pojmovnem pristopu, ki zahteva interdisciplinarno sodelovanje področnih strokovnjakov in terminologov jezikoslovcev. Namenjen je zlasti strokovnjakom, ki se ukvarjajo z davki, varstvom pravic zavezancev za davek ali javnimi financami, pa tudi strokovnjakom, ki se ukvarjajo s sistemi, povezanimi z davki, kakršen je socialna dejavnost. Soizdajatelja slovarja sta Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani. Slovar je v izvirni različici objavljen na spletišču Terminologišče: https://doi.org/10.3986/9789610506744.

Slovar je v formatu TBX dostopen na repozitoriju Clarin.si na naslednji povezavi: http://hdl.handle.net/11356/1721.